Faktoring

Skróć termin płatnościSkorzystaj z oferty i dowiedź się ile możesz zyskać.

Pojęcie oraz zakres prawny umowy faktoringu definiuje jeden akt prawa międzynarodowego – konwencja z Ottawy podpisana 28 maja 1988 r.

W Polskim systemie prawnym umowa faktoringu opiera się na kodeksie spółek handlowych oraz kodeksie cywilnym.

Stronami umowy faktoringowej są dwa podmioty – faktor (wykupujący fakturę) oraz faktorant (przedsiębiorca korzystający z faktoringu)

Na podstawie owej umowy faktor dokonuje wykupu wierzytelności faktoranta powstałą w wyniku wykonanej usługi świadczonej na rzecz jego kontahenta.

Pozwala to przede wszystkim na znaczne skrócenie terminu płatności i dzięki temu poprawić płynność finansową (w transporcie terminy płatności to nierzadko 60 dni). Drugą kwestią jest poprawienie bezpieczeństwa transakcji poprzez zmniejszenie ryzyka niewypłacalności.

Certyfikat 2015/147590

Wspieramy rozwój firm
transportowych!